Jakt i Norge

jaktJaktrettigheter i Norge tilhører grunneier, og omfattes ikke av allemannsretten. Man må ha tillatelse fra grunneier for å drive jakt eller fangst, selv om i områder der staten er grunneier. Unntaket er fri jakt på havet og fjorden. Der kan det jaktes, utenfor grenseområdene som tilhører grunneieren.

Småviltjegere over 16 år kan bare jakte under tilsyn av lisensiert jeger, som må være eldre enn 20 år, og ha betalt jegeravgiften for gjeldende jaktår. Dersom man har fylt 18 år, kan man jakte småvilt alene, dersom man har tillatelse fra politiet til å bære våpen. Denne tillatelsen trenger man enten man skal kjøpe våpen, eller bare leier.

Storviltjegere under 20 år må være under tilsyn av lisensiert jeger som både har betalt jegeravgift for inneværende jaktår, og har bestått skyteprøven for storvilt. Aldersgrensen for fangst er 16 år, unntatt fangst av gaupe, som har aldersgrense på 18 år.

Opplæring

For å jakte i Norge, må man passere Jegerprøven. Alle som har fylt 16 år, og ikke er registrert i Jegerregisteret, må bestå denne prøven før de kan bedrive jakt eller fangst i Norge. Personer som er bosatt utenfor Norge trenger ikke å avlegge ny prøve i Norge, dersom de oppfyller kravene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

For å jakte i Norge, må man betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for et helt år, fra 1.april til 31.mars. Avgiften må betales for at man skal kunne jakte, men den gir ingen jaktrett i et bestemt område.

Utlendinger som ikke bor i Norge kan få tilsendt norsk jegeravgiftskort hvis de sender dokumentasjon som viser at de har drevet jakt tidligere. Dokumentene skal sendes til Jegerregisteret i Brønnøysund. Dokumentasjonen bør sendes i god tid før jaktsesongen.

Jaktkort

Grunneieren må gi tillatelse til jakt. Grunneieren kan også kreve leie for jaktretten, enten ved å selge jaktkort eller kreve penger for leie av terreng.

Utlendinger som har med egne våpen til Norge, må vise gyldig våpenlisens fra hjemlandet ved innreise til Norge. Vedkommende må også avgi en skriftlig erklæring på et fastsatt skjema fra tollvesenet. Skjemaet skal inneholde opplysninger om eieren og våpenet, hva våpenet skal brukes til og hvor det skal brukes. Erklæringen blir attestert av tollvesenet, og er gyldig som våpenkort i inntil 3 måneder.

Personer fra Sverige kan fritt ta med seg hunder til Norge. Personer fra andre land må vise fram helseattest og vaksinasjonsattest utfylt og undertegnet av en veterinær. Skjemaene må være utarbeidet og godkjent av Statens dyrehelsetilsyn. Mer informasjon fås ved henvendelse til Statens dyrehelsetilsyn og Landbruksdepartementet.

Ved jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og enkeltpersoner har tilgang til en godkjent ettersøkshund. Dersom man ikke har med ettersøkshund under selve jakten, skal man ha skriftlig avtale som sikrer tilgang til en godkjent hund innen rimelig tidsrom etter eventuell skadeskyting. Kommunen kan kreve at man framviser slike dokumenter.

Det er forbudt å drive storviltjakt med rifle dersom man ikke har avlagt skyteprøve samme jaktår. Under storvilt regnes elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskus, bjørn, jerv, ulv og gaupe.

Det er ikke tillatt å jakte fra motorbåt eller andre motorkjøretøy i en sone på 2 km fra land, øyer eller holmer. Denne bestemmelsen gjelder både på sjøen og i innsjøer. Det er heller ikke tillatt å benytte luftfartøy eller motorkjøretøy for å forfølge vilt eller avlede viltets oppmerksomhet. Transport tillates til og fra jaktområde i en viss grad. Det er heller ikke lov å bruke kunstig lys når man jakter, bortsett fra revejakt med åte, dersom lyskilden er fast plassert på husvegg.

For opplysninger om jakttider og jaktmuligheter, kan man kontakte grunneier, fjellstyre, fylkesmannen eller kommunen. Grunneieren kan bestemme kortere jakttid på sin grunn enn den fastsatte jakttiden.

Comments are closed.